Smluvní podmínky pro využívání aplikace iFakturant

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem a uživatelem pro užívání internetové aplikace iFakturant na adrese https://muj.ifakturant.cz (dále jen „aplikace“).
 2. Poskytovatelem aplikace je společnost iFakturant, s.r.o., se sídlem: Kazimírova 69/1, Praha 4-Háje, 149 00 , IČ 038 29 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238570 (dále jen „poskytovatel“).
 3. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří a aktivuje uživatelský účet, (dále jen „uživatel“).
 4. Aplikace je webová služba na adrese https://muj.ifakturant.cz sloužící především k vystavování a správě faktur, jejich tisku či elektronickou formou.

II. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace využívat veškeré dostupné funce pro vystavování a správu faktur a zpřístupněné poskytovatelem v jeho uživatelkém účtu.
 2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli umyslně poškozoval práva poskytovatele nebo třetích stran (např. ostatních uživatelů).
 3. Poskytovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživateli, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
 4. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
 5. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců po skončení platnosti jeho účtu neuhrazením předplatného.

III. Úplata za užívání aplikace

 1. Tato aplikace je zpoplatněna dle ceníku dostupného na internetových stránkách poskytovatele.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za službu, o které bude uživatele informovat nejméně 30 dní předem.
 3. Poskytovatel má právo odepřít službu uživateli, který nemá řádně uhrazen poplatek za službu.
 4. Poskytovatel umožňuje využívat službu první 10 dní bezplatně za účelem vyzkoušení služby.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinne zajistit nepřetržitý provoz služby.
 2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
 3. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění uživatele.

V. Licenční ujednání

 1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
 2. Poskytovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od uživatele získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
 2. V případě změny smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.

 

V platnosti od 9. 5. 2015

 

Jan Weber +420 604 140 883

Přemysl Diviš +420 774 343 086

 

© iFakturant, s.r.o. 2015   www.ifakturant.cz  Obchodní podmínky